۱۳۸۸/۱۰/۸ آگهی تأسیس موسسه بنیاد فرهنگی اجتماعی گناباد پژوهی شماره۱۲۳۵۰
نظر به ماده ۸ آئین‌نامه ثبت موسسات غیرتجارتی موسسه فوق‌الذکر در تاریخ ۸/۱۰/۸۸ تحت شماره۸۲ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۷۲۵۶۱۸ در این اداره به ثبت رسیده که خلاصه مفاد اساسنامه و تقاضانامه آن به جهت اطلاع عموم آگهی می‌شود:
۱ـ نام موسسه: بنیاد فرهنگی اجتماعی گناباد پژوهی
ـ موضوع موسسه: فعالیت در زمینه شناسایی و تقویت استعدادها و ظرفیت‌های فرهنگی اجتماعی، اقتصادی و انسانی شهرستان در راستای اعتلا توسعه شهرستان ـ بررسی و رسیدگی به مسائل مختلف شهرستان و اطلاع‌رسانی آنها و تلاش در مسیر حل آنها ـ افزایش سطح آگاهی‌های فرهنگی اجتماعی مردم شهرستان ـ ایجاد هماهنگی و تعامل بین نخبگان و دانشجویان و جوانان شهرستان، حمایت از آنها و جلوگیری از مهاجرت ایشان ـ حمایت از حرکت‌های فرهنگی اجتماعی در شهرستان بویژه فعالیتهای دانشجویان و جوانان و ایجاد هماهنگی بین آنها ـ ایجاد رابطه و تعامل مثبت بین مردم، نخبگان و مسئولین، حضور در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و رسانه و کمک به گسترش و توسعه آنها در شهرستان.
۳ـ تابعیت: ایران.
۴ـ مرکز اصلی موسسه: گناباد ـ میدان غدیر باغ ملی جنب نامه گناباد کدپستی۷۹۴۳۹ ـ ۹۶۹۱۹
۵ـ اسامی موسسین: احمد یوسفی‌مقدم‌رهنی، علی راه‌نشین‌، مهدی حسینی‌مقدم، حسین صداقت‌نوقابی، رضا روحی‌فر و مهدی عابدی‌زاده‌نوقابی.
۶ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۷ـ مدیران و اشخاصی که حق امضاء دارند: آقایان احمد یوسفی‌مقدم‌رهنی و علی راه‌نشین و مهدی حسینی‌مقدم، حسین صداقت‌نوقابی و مهدی عابدی‌زاده‌نوقابی‌ به سمت اعضای اصلی هیات‌مدیره و رضا روحی‌فر و احمد حسین‌زاده به سمت اعضای علی‌البدل هیات‌مدیره برای مدت دو سال می‌باشند، که علی راه‌نشین به سمت رئیس و مهدی حسینی‌مقدم به سمت نایب رئیس و حسین صداقت‌نوقابی به سمت خزانه‌دار هیات‌مدیره می‌باشند همچنین آقای احمد یوسفی‌مقدم‌رهنی به سمت مدیرعامل موسسه می‌باشند حق امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت‌مدیره و مهر موسسه معتبر است.
۷ـ دارائی موسسه: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال که در اختیار موسسه می‌باشد.
۸ـ اساسنامه موسسه مشتمل بر ۵۰ ماده و ۲۷ تبصره به تصویب رسید.
۹ـ روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین گردید.
۱۰ـ انحلال موسسه مطابق آیین‌نامه ثبت موسسات غیرتجاری و اساسنامه موسسه می‌باشد.
۱۱ـ آقای ابراهیم معلمی به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب شد.
ثبت اسناد و املاک گناباد ش۴۱۵۲۱