باسمه تعالی


اساسنامه بنیاد فرهنگی اجتماعی گناباد پژوهی

فصل اول  – کلیات و اهداف :

ماده ۱)                     نام سازمان مردم نهاد مورد نظر « بنیاد فرهنگی اجتماعی گناباد پژوهی » است که در این اساسنامه به اختصار ‹‹ بنیاد ›› نامیده می شود .

ماده ۲)                    نوع فعالیت : کلیه فعالیتهای بنیاد غیرسیاسی و غیرانتفاعی و غیردولتی بوده وضمن رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۸۶۲/ ت ۳۱۲۸۱ ﻫـ  مورخ ۸/۵/۱۳۸۴ و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود  .

ماده ۳)                   محدوده فعالیت بنیاد در سطح شهرستان گناباد است .

ماده ۴)                   مرکز اصلی بنیاد در استان خراسان رضوی شهرستان گناباد به نشانی : میدان غدیر – باغ ملی – جنب دفتر نامه گناباد –  دفتر بنیاد  واقع است و در صورت لزوم با تصویب هیات مدیره می تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه، نمایندگی یا دفتر دایر نماید .

ماده ۵)                    تابعیت : بنیاد تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند .

ماده ۶)                   مدت فعالیت بنیاد از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می باشد .

ماده ۷)                   دارایی اولیه بنیاد اعم از منقول و غیرمنقول مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد که توسط هیأت موسس تماماً پرداخت شده و در اختیار  بنیاد قرار گرفته است .

ماده ۸)                   هیأت موسس بنیاد  اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل بنیاد قیام نموده‌اند و بعد از تأسیس تحت عنوان موسس مسوولیتی نخواهند داشت .

ماده ۹)                    اهداف  بنیاد عبارتند از :

الف : کلیات :

-فعالیت در زمینه شناسایی و تقویت استعداد ها و ظرفیت های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و انسانی شهرستان در راستای اعتلا و توسعه شهرستان

– بررسی و رسیدگی به مسائل مختلف شهرستان و اطلاع رسانی آنها و  تلاش در مسیر حل آنها

– افزایش سطح اگاهی های فرهنگی و اجتماعی مردم شهرستان

– ایجاد هماهنگی و تعامل بین نخبگان، دانشجویان و جوانان شهرستان، حمایت از آنها و جلوگیری از مهاجرت ایشان

– حمایت از حرکت های فرهنگی و اجتماعی در شهرستان بویژه فعالیت های دانشجویان و جوانان و ایجاد هماهنگی بین آنها

– ایجاد رابطه و تعامل مثبت بین مردم، نخبگان و مسئولین

– حضور در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و رسانه و کمک به گسترش و توسعه آنها در شهرستان

ب : روش اجرا

– کمک به برنامه ها  و پروژه های دستگاه های دولتی، عمومی و غیر دولتی از طریق تفاهم و توافق با آنها

– اظهار نظر و پیشنهاد راهکار های مناسب در فرآیند برنامه ریزی و تصمیم گیری مراجع دولتی، عمومی و غیر دولتی

– بررسی آثار و نتایج و مشکلات فعالیت های دستگاه های دولتی، عمومی و غیر دولتی  و ارجاع به مراجع و دستگاه های قانونی

– برگزاری همایش ها، مراسم ها و اجتماعات

– انجام مطالعات، پژوهش ها، نظرسنجی ها و تهیه گزارشات

– انتشار نشریه، سایت و دیگر وسائل اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات

– حمایت مادی و معنوی از حرکت ها و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی

– تشکیل و تقویت گروه های جوانان و دانشجویان دارای اهداف فرهنگی و اجتماعی مرتبط با اهداف بنیاد

– هرگونه عملیات قانونی دیگر برای تامین اهداف مقرر در اساسنامه بنیاد

ماده ۱۰)                 شرایط عضویت : اشخاص برای عضویت در بنیاد علاوه بر نداشتن هر گونه محرومیت قانونی از حقوق اجتماعی بایستی این شرایط را کسب نمایند:

– داشتن مدرک کارشناسی، یا دانشجوی مقطع کارشناسی و یا معادل حوزوی این دو

– کسب تایید نامه برای عضویت از سه تن از اعضای قبلی بنیاد و یا سه تن از اعضای هیات بنیاد در شروع فعالیت بنیاد

– تعهد به پرداخت حق عضویت مقرر بنیاد

– تعهد به انجام همکاری با بنیاد در راستای اهداف و برنامه های بنیاد به میزان ساعت مقرر

گواهی عضویت شخص متقاضی در بنیاد به تایید هیات مدیره می رسد پس از آن شخص عضو رسمی بنیاد محسوب می شود.

تبصره ۱ : میزان حق عضویت و شیوه پرداخت آن و میزان ساعات همکاری الزامی با بنیاد و شیوه محاسبه آن توسط آیین نامه مصوب هیات مدیره تعیین می گردد.

تبصره ۲: در صورت عدم پرداخت حق عضویت و یا عدم انجام میزان همکاری الزامی با بنیاد ، عضویت  شخص در بنیاد معلق می گردد و عضو معلق کلیه حقوق خود در بنیاد از جمله حق حضور و رای در مجمع عمومی بنیاد و حق دعوت به تشکیل مجمع عمومی  و حق تایید داوطلبین عضویت بنیاد را از دست میدهد. اعضای معلق در شمار اعضای رسمی بنیاد محسوب نمی شوند و در محاسبه نسبت اعضای لازم برای رسمیت مجمع عمومی و تصمیمات آن ملاک تعداد اعضای رسمی و غیر معلق بنیاد در آن زمان خواهد بود.

تبصره ۳ : پس از اخطار به عضو معلق توسط هیات مدیره، عضو یک ماه برای اصلاح وضعیت خود مهلت دارد پس از این زمان در صورت عدم پاسخ عضو، هیات مدیره حق دارد عضویت وی را لغو کند. این فرد برای عضویت مجدد در بنیاد بایستی فرآیند عضویت را دوباره طی کند.

عضویت افتخاری : نخبگان شهرستان با تصویب هیات مدیره به عضویت افتخاری بنیاد در می آیند. عضویت افتخاری دربردارنده حقوق و مسئولیتی برای فرد در بنیاد نبوده و عضو افتخاری عضو رسمی بنیاد محسوب نمی شود.

فصل دوم: ساختار

ماده ۱۱)                 ارکـان بنیاد عبـارتنـد از ۱- مجمـع عمـومـی ۲-  هیأت مـدیـره ۳- بازرس .

الف ) مجمع عمومی مؤسس:

ماده ۱۲)                وظایف مجمع عمومی مؤسس:

۱- انجام اقدامات اولیه برای تاسیس

۲- تصویب طرح اساسنامه

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی برگزاری اولین مجمع عمومی

۴- انتخاب اولین مدیران و بازرسان

تبصره ۱: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی مؤسس در بار اول با حضور نصف اعضاء رسمیت می‌یابد و در صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم، دربار دوم با حضور یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت.

تبصره ۲: تصمیمات مجمع عمومی مؤسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین اتخاذ می‌شود.

ب) مجمع عمومی عادی:

ماده ۱۳)                مجمع عمـــومی عادی متشکل از کلیه اعضای بنیاد می‌باشد و عالیترین مرجع تصمیم‌گیری است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می‌گردد .

ماده ۱۴)                وظایف مجمع عمومی عادی :

۱- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان ( اصلی و علی البدل )

۲- استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس

۳- تعیین خط مشی کلی بنیاد

۴- بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیأت مدیره .

۵- تصویب ترازنامه و بودجه بنیاد

۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها .

۷- عزل اعضاء هیأت مدیره و بازرسان

ماده ۱۵)                مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل خواهد شد . برای رسمیت جلسه حضور نصف بعلاوه یک اعضاء در بار اول و با حضور هر عده از اعضاء در بار دوم تشکیل می گردد .  اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی مجمع می باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با رأی اکثریت نسبی خواهد بود

تبصره ۱ :  دعوت برای مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری  مجمع و با دعوت کتبی اعضا یا درج درروزنامه صورت می‌پذیرد.

ماده ۱۶)                مجمع  عمومـــی عادی ممکنست به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای  هیأت مدیـــره یا بازرس یا به درخواست یک پنجم اعضاء در صورتی که هیأت مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید تشکیل گردد . موضوع جلسه مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده بایستی قبلا به اطلاع اعضا برسد.

ج: مجمع عمومی فوق‌العاده:

ماده ۱۷)                مجمع عمومی فوق العاده با درخواست اکثریت اعضاء هیأت مدیره یا بازرس و یا یک پنجم اعضاء در صورتیکه هیأت مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید تشکیل خواهد شد .

تبصره ۱ : اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده در بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می باشد و در بار دوم حضور بیش از یک سوم اعضاء که حق رأی دارند رسمیت می‌یابد .

تبصره ۲ : تصمیات مجمع عمومی فوق العاده با آرای دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده ۱۸)                      وظایف مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از:

۱- تصویب تغییرات اساسنامه بنیاد

۲- بررسی و تصویب یا رد انحلال بنیاد

۳- تغییر در میزان سرمایه بنیاد

۴- هرگونه تغییر در ماهیت بنیاد

ماده ۱۹)                       مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس ، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.

تبصره۱ : اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کاندیداها برای اعضای هیأت مدیره و یا بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب  خواهند شد .

تبصره ۲ : رئیس هیأت مدیره رئیس هیأت رئیسه مجمع عمومی  خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب اعضای هیأت مدیره باشد.

هیأت مدیره :

ماده ۲۰)                       هیأت مدیره بنیاد مرکب از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل در صورت تکافو خواهد بود.

ماده ۲۱)                       جلسات هیآت مدیره با حضور بیش از نصف  اعضاء هیات مدیره رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود .

ماده ۲۲)                      شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات ضروریست و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا ۳ جلسه متوالی یا ۵ جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود .

ماده ۲۳)                     دعوت از اعضای هیأت مدیره می بایست توسط رئیس هیات مدیره حداقل سه روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد .

ماده ۲۴)                     در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیأت مدیره یا بازرس عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیأت مدیره یا بازرسی بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود .

تبصره: در صورتی که تعداد هیأت مدیره یا بازرس به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و  ورود اعضاء علی البدل  نیز موجب تکمیل آن نشود،  انتخابات مجدد مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا عادی به صورت فوق العاده جهت تکمیل تعداد باقی مانده اعضاء برگزار می گردد.

ماده ۲۵)                      هیأت مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل هر ماه یک بار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نائب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد .

ماده ۲۶)                     اعضای هیأت مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نائب رئیس انتخاب خواهند نمود ، حدود اختیارات آنها را آیین نامه‌ای که به تصویب هیات مدیره خواهد رسید مشخص می‌نماید .

تبصره ۱: هیأت مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمت های مذکور عزل کند .

تبصره ۲ : هیأت مدیره در صورت نیاز می تواند سمت یا سمت های دیگری را برای سایر اعضاء هیأت مدیره تعریف نماید.

ماده ۲۷)                     اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد . انتخاب مجدد اعضاء هیأت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده همچنین هیأت مدیره موظف است حداکثر ۳ ماه قبل از پایان تصدی خود ، از مجمع عمومی به منظور انتخابات هیأت مدیره جدید دعوت نماید . هیأت مدیره موظف است دستور کار مجمع عمومی و زمان برگزاری آن را به تایید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل ۱۰ روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مراجع ذی ربط و ذی صلاح اعلام خواهند نمود .

ماده ۲۸)                     هیأت مدیره نماینده  قانونی ‹‹ بنیاد ›› بوده وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل می باشد :

تصمیم گیری و اجرا در حدود اهداف و راهکار های بنیاد ، اجرای مصوبات مجامع عمومی ، حفظ وحراست اموال منقول و غیرمنقول ، رسیدگی به حسابها ، پرداخت دیون و وصول مطالبات ، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی ، تعقیب جریانات قضائی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم ، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش ( مصالحه ) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامــــه به هیات مدیره واگذار گردیده، به طور کلی هیأت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال بنیاد به نام ‹‹ بنیاد ›› انجام دهد .

تبصره:  جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آن در صلاحیت خاص مجمع عمومی است ، هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط بر رعایت اهداف ‹‹ بنیاد ›› دارا می باشد .

بازرسان

ماده ۲۹)                      مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و  یک نفر را بعنوان بازرس علی البدل در صورت تکافو برای مدت یک سال انتخاب خواهند نمود .

ماده ۳۰)                      اشخاص زیر نمی توانند به سمت بازرس انتخاب شوند :

۱- کسانی که به علت ارتکاب جرم به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت محرومیت .

۲- مدیران و مدیر عامل بنیاد

۳- اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم .

۴- همسر اشخاص مذکور دربند ۲ .

تبصره : انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است .

ماده ۳۱)                      وظایف بازرس به شرح زیر است :

۱-  بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی .

۲- مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی .

۳-  نظارت بر فرآیند عضو گیری، تعلیق و لغو عضویت در بنیاد

۴- گزارش هر گونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه به مجمع عمومی .

۵- سایر وظایفی که اساسنامه  سازمان و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است .

تبصره ۱ : بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید .

ماده ۳۲)                     بازرس می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات بنیاد انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید .

ماده ۳۳)                     در صورت فوت یا استعفا یا معذوریت بازرس اصلی یا سلب شرایط از او بازرس علی البدل به جای او انجام وظیفه خواهد نمود .

ماده ۳۴)                     هیأت مدیره ، مدیر عامل و بازرسان تا زمانی که جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده است به مسوولیت خود باقی خواهند بود .

مدیر عامل

ماده ۳۵)                     هیأت مدیره باید از بین خود یا خارج یک نفر را به مدیریت عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید .

تبصره : مدیرعامل نمی تواند درعین حال رئیس هیأت مدیره باشد مگر با  تصویب سه چهارم آراء حاضرین در مجمع عمومی .

ماده ۳۶)                     مدیر عامل مقام اجرایی بنیاد است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره و اساسنامه به وی تفویض می گردد نماینده ‹‹  بنیاد ››  محسوب شده و از طرف ‹‹  بنیاد ››    حق امضاء دارد .

تبصره ۱: عزل مدیرعامل از اختیارات هیأت مدیره می‌باشد.

تبصره ۲ : اگر مدیر عامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویتش در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود .

تبصره ۳ : استعفای مدیر عامل بایستی به تایید هیات مدیره برسد.

تبصره ۴ : حقوق و مزایای مدیر عامل بوسیله هیأت مدیره تعیین می شود

ماده ۳۷)                     کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیرعامل و  رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و مهر ‹‹ بنیاد ››  معتبر خواهد بود .

تبصره : مکاتبات رسمی و نامه های عادی بنیاد به تنهایی با امضاء مدیر عامل و مهر بنیاد معتبر هستند.

ماده ۳۸)                     مدیرعامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره بوده و دارای اختیارات و مسوولیتهای ذیل می باشد .

۱- نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی .

۲- استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب  هیأت مدیره  .

۳-  نگهداری دارایی ، اموال ، حسابها ، اسناد و دفاتر بنیاد.

۴- اعمال اختیاراتی که به صورت موردی یا مقطعی از جانب (هیأت مدیره ) به وی تفویض شده باشد .

۵- ارائه پیشنهادهای لازم در زمینـه گستـرش ، بهبـود و هماهنگی در فعالیتهای بنیاد بـه  هیأت مدیره  جهت ارائه به مجمع عمومی.

۶- تهیه پیش نویس ترازنامه ، بودجه ، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی  هیأت مدیره  و ارسال به مجمع عمومی .

۷- تهیه پیش نویس آیین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در  هیأت مدیره  .

۸- نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب ، نمایندگی ها و دفاتر پس از طی مراحل قانونی .

۹- پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی به صورت فوق العاده با ذکر علل موجهه برای تصویب به هیأت مدیره  .

۱۰- انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق قانون و آیین نامه های مصوب و این اساسنامه به مدیر عامل محول شده  یا بشود .

ماده ۳۹)                      در صورتیکه مدیر عامل از اعضاء هیأت مدیره نباشد بدون داشتن حق رأی می تواند در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید .

ماده ۴۰)                      مدت ماموریت مدیر عامل از مدت ماموریت هیأت مدیره تجاوز نخواهد و تغییر یا تجدید انتخاب او نیز بلامانع است به هر صورت مدیر عامل در صورت انقضاء ماموریت موظف است تا تعیین جانشین وظایف محوله را نیز انجام دهد .

فصل سوم: بودجه و مواد متفرقه

ماده ۴۱)                      بودجه بنیاد از طریق ذیل تأمین می‌شود:

– وجوه حاصل از فعالیت های انجام شده از جمله وجوه حاصل از تفاهم نامه ها و قرارداد های بنیاد با سازمان ها و اشخاص و وجوه حاصل از خدمات ارائه شده در چارچوب موضوع فعالیت ، اهداف و اساسنامه بنیاد

– دریافت حق عضویت از اعضا

– هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیر دولتی

– وقف و حبس

– دریافت وام  و اعتبارات بانکی

ماده ۴۲)                     در آمد و هزینه های بنیاد در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن در پایان هر سال مالی به مراجع ذی ربط ارائه خواهد شد .

تبصره ۱ : بنیاد مکلف است کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه مصرف اهداف و وظایف نماید و چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه های  بنیاد موجود است در حساب مخصوصی به نام  بنیاد نزد یکی از بانکهای رسمی ایران نگهداری نماید .

ماده ۴۳)                     سال مالی بنیاد منطبق با سال شمسی بوده و همواره در پایان اسفند ماه ختم می شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تاسیس لغایت اسفند ماه همان سال خواهد بود .

ماده ۴۴)                     بنیاد مکلف است هر گونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید .

ماده ۴۵)                     بنیاد مکلف است محل موسسه و تغییرات بعدی آن را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید .

ماده ۴۶)                     بنیاد دارای مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیأت مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد هیأت مدیره مکلف است نمونه مهر و آرم تهیه شد را  به مرجع صادر کنند پروانه فعالیت ارسال نماید .

تبصره : هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسوولیت قانونی دارد .

ماده ۴۷)                     انحلال : در صورت انحلال بنیاد  مجمع عمومی حداقل ۳ نفر را به عنوان هیأت تصفیه انتخاب و این هیأت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقی مانده نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید .

تبصره ۱: مجمع عمومی موظف است دارایی سازمان را پس از انحلال به یکی از سازمانهای مردم‌نهاد با موضوع  فعالیت مشابه تعیین می‌گردد واگذار نماید.

تبصره ۲ : تصفیه امور مربوط به بنیاد برطبق مفاد اساسنامه و آئین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم‌نهاد موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۷۸۶۲/ت ۳۱۲۸۱ هـ  مورخ ۸/۵/۸۴ و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت .

تبصره ۳ : هیأت تصفیه از بین خود یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب نماید .

تبصره ۴ : مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش تصفیه بنیاد را به مرجع صدور پروانه ارائه نماید .

ماده ۴۸)                     انتشار هر گونه مطبوعه ای توسط بنیاد پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قوانین مطبوعات انجام خواهد شد .

ماده ۴۹)                      مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آئین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم‌نهاد موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۷۸۶۲/ت ۳۱۲۸۱ هـ  مورخ ۸/۵/۸۴ و  عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد .

ماده ۵۰)                       این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۵۰ ماده و ۲۷ تبصره در نشست مورخ …………………………. هیأت موسس به تصویب رسید .