طبق ماده ۹ اساسنامه اهداف  بنیاد عبارتند از :

الف : کلیات :

-فعالیت در زمینه شناسایی و تقویت استعداد ها و ظرفیت های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و انسانی شهرستان در راستای اعتلا و توسعه شهرستان

– بررسی و رسیدگی به مسائل مختلف شهرستان و اطلاع رسانی آنها و  تلاش در مسیر حل آنها

– افزایش سطح اگاهی های فرهنگی و اجتماعی مردم شهرستان

– ایجاد هماهنگی و تعامل بین نخبگان، دانشجویان و جوانان شهرستان، حمایت از آنها و جلوگیری از مهاجرت ایشان

– حمایت از حرکت های فرهنگی و اجتماعی در شهرستان بویژه فعالیت های دانشجویان و جوانان و ایجاد هماهنگی بین آنها

– ایجاد رابطه و تعامل مثبت بین مردم، نخبگان و مسئولین

– حضور در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و رسانه و کمک به گسترش و توسعه آنها در شهرستان

ب : روش اجرا

– کمک به برنامه ها  و پروژه های دستگاه های دولتی، عمومی و غیر دولتی از طریق تفاهم و توافق با آنها

– اظهار نظر و پیشنهاد راهکار های مناسب در فرآیند برنامه ریزی و تصمیم گیری مراجع دولتی، عمومی و غیر دولتی

– بررسی آثار و نتایج و مشکلات فعالیت های دستگاه های دولتی، عمومی و غیر دولتی  و ارجاع به مراجع و دستگاه های قانونی

– برگزاری همایش ها، مراسم ها و اجتماعات

– انجام مطالعات، پژوهش ها، نظرسنجی ها و تهیه گزارشات

– انتشار نشریه، سایت و دیگر وسائل اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات

– حمایت مادی و معنوی از حرکت ها و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی

– تشکیل و تقویت گروه های جوانان و دانشجویان دارای اهداف فرهنگی و اجتماعی مرتبط با اهداف بنیاد

– هرگونه عملیات قانونی دیگر برای تامین اهداف مقرر در اساسنامه بنیاد