طبق ماده ۱۰ اساسنامه  شرایط عضویت در بنیاد بدین قرار است:

اشخاص برای عضویت در بنیاد علاوه بر نداشتن هر گونه محرومیت قانونی از حقوق اجتماعی بایستی این شرایط را کسب نمایند:

– داشتن مدرک کارشناسی، یا دانشجوی مقطع کارشناسی و یا معادل حوزوی این دو

– کسب تایید نامه برای عضویت از سه تن از اعضای قبلی بنیاد و یا سه تن از اعضای هیات بنیاد در شروع فعالیت بنیاد

– تعهد به پرداخت حق عضویت مقرر بنیاد

– تعهد به انجام همکاری با بنیاد در راستای اهداف و برنامه های بنیاد به میزان ساعت مقرر

گواهی عضویت شخص متقاضی در بنیاد به تایید هیات مدیره می رسد پس از آن شخص عضو رسمی بنیاد محسوب می شود.

تبصره ۱ : میزان حق عضویت و شیوه پرداخت آن و میزان ساعات همکاری الزامی با بنیاد و شیوه محاسبه آن توسط آیین نامه مصوب هیات مدیره تعیین می گردد.

تبصره ۲: در صورت عدم پرداخت حق عضویت و یا عدم انجام میزان همکاری الزامی با بنیاد ، عضویت  شخص در بنیاد معلق می گردد و عضو معلق کلیه حقوق خود در بنیاد از جمله حق حضور و رای در مجمع عمومی بنیاد و حق دعوت به تشکیل مجمع عمومی  و حق تایید داوطلبین عضویت بنیاد را از دست میدهد. اعضای معلق در شمار اعضای رسمی بنیاد محسوب نمی شوند و در محاسبه نسبت اعضای لازم برای رسمیت مجمع عمومی و تصمیمات آن ملاک تعداد اعضای رسمی و غیر معلق بنیاد در آن زمان خواهد بود.

تبصره ۳ : پس از اخطار به عضو معلق توسط هیات مدیره، عضو یک ماه برای اصلاح وضعیت خود مهلت دارد پس از این زمان در صورت عدم پاسخ عضو، هیات مدیره حق دارد عضویت وی را لغو کند. این فرد برای عضویت مجدد در بنیاد بایستی فرآیند عضویت را دوباره طی کند.

عضویت افتخاری : نخبگان شهرستان با تصویب هیات مدیره به عضویت افتخاری بنیاد در می آیند. عضویت افتخاری دربردارنده حقوق و مسئولیتی برای فرد در بنیاد نبوده و عضو افتخاری عضو رسمی بنیاد محسوب نمی شود.